Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Verkiezingen

Verkiezingen

 

Verkiezingen voor Belgen met woonplaats binnen de EU

Ter herinnering, stemmen is verplicht voor alle Belgen die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van de consulaire beroepsposten en die voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden. (Art. 62 van de Belgische Grondwet en Titel IVbis van het Kieswetboek).

Enkel personen wonende in Frankrijk die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van Parijs of Marseille kunnen stemmen in Frankrijk. Belgen op doortocht (vakantie, studenten, zakenreis...) op het moment van de verkiezingen kunnen niet stemmen via de diensten van de Ambassade in Parijs of het Consulaat-Generaal in Marseille en dienen hun gemeente in België te contacter om de modaliteiten te kennen. 

1. Wie is kiezer in het buitenland?

 • De Belg;
 • Ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters;
 • 18 jaar of ouder;
 • Niet ontzet uit het kiesrecht.

2. Hoe gebeurt de inschrijving als kiezer? 

Iedere Belg ingeschreven in de bevolkingsregisters in Frankrijk voor 24/01/2018 heeft een gepersonaliseerd inschrijvingsformulier ontvangen. De categorieën op de formulieren zijn wettelijk bepaald. U kan de aangeduide categorie niet wijzigen op uw formulier. 

Gehuwde kiezers ontvangen het formulier op hun naam naar Belgisch recht. Zij kunnen (in het speciaal voorziene vakje) de naam van hun echtgenoot/echtgenote vermelden indien dit noodzakelijk is voor een meer verzekerde kiescorrespondentie in hun land van verblijf. Indien u het gepersonaliseerde inschrijvingsformulier niet heeft ontvange, kan u hieronder de formulieren downloaden en deze invullen. In geval van stemmen per volmacht, gelieve het formulier in te vullen op uw naam naar Belgisch recht (en niet met uw gehuwde naam).

De formulieren dienen ten laatste op 31 januari 2019 ingeleverd worden bij de consulaire beroepspost. 

Voor Belgen wonende in het ambtsgebied van Parijs, klik hier
Voor Belgen wonende in het ambtsgebied van Marseille, klik hier

3. Wat is de gemeente van aanhechting? 

Iedere kiezer wordt gehecht aan een Belgische gemeente. De gemeente van aanhechting voor de verkiezingen wil niet zeggen dat u zich opnieuw dient in te schrijven in België. De keuze van de gemeente wordt opgelegd door de wet. Voor de Belgen wonende in het buitenland zijn er zes mogelijke categorieën waarvan u deel kan uitmaken:

Categorie 1: een Belgische gemeente waar u één dag was ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Indien u nooit in België heeft gewoond, is uw geboorteplaats uw gemeente van aanhechting (categorie 2).

Indien u noch in België heeft gewoond en noch in België bent geboren, kan u kiezen tussen de laatste woonplaats van uw moeder of van uw vader (categorie 3).

Indien uw ouders nooit in België hebben gewoond, kan u deel uitmaken van categorie 4 en heeft u de keuze van de Belgische gemeente waar uw echtgeno(o)t(e), vorige echtgeno(o)t(e) of partner in een geregistreerde samenleving is ingeschreven of was ingeschreven in de bevolkingsregisters. 

Indien uw echtgeno(o)t(e), vorige echtgeno(o)t(e) of partner niet in België heeft gewoond, kan u kiezen voor een een Belgische gemeente waar een verwant tot de derde graad in de bevolkingsregisters is ingeschreven of laatst was ingeschreven of de Belgische gemeente waar een bloedverwant in de opgaande lijn is geboren, is ingeschreven of was ingeschreven in de bevolkingsregisters. (categorie 5)

Indien geen enkele van bovenstaande categorieën op u van toepassing is, behoort u tot categorie 6 en is de gemeente van aanhechting Brussel. 

In geen enkel geval kan u kiezen tot welke categorie u behoort. U kan enkel naar een volgende categorie opschuiven indien de vorige niet op u van toepassing is. Het is mogelijk dat meerdere leden van een gezin gehecht zijn aan een verschillende gemeente. 

4. Wat zijn de stemwijzen? 

Slechts één keuze is mogelijk onder volgende vijf mogelijkheden.

(1) Persoonlijk in België (op zondag 26 mei 2019)

De Belg wordt verzocht op de verkiezingsdag naar België te komen en de stemplicht te vervullen in de gemeente van aanhechting. De oproepingsbrief wordt ten vroegste 15 dagen voor de verkiezingsdag in België verstuurd naar het opgegeven adres in het buitenland.

(2) Bij volmacht in België (op zondag 26 mei 2019)

De Belg wenst niet naar België te komen en duidt een volmachtdrager aan onder de kiezers van dezelfde gemeente van aanhechting. De woonplaats van deze volmachtdrager kan in België of in het buitenland zijn.

Voorbeeld : Een persoon is als kiezer gehecht aan Gent, deze dient een volmachtdrager aan te duiden onder de kiezers van Gent.

 • De volmachtdrager mag nog geen volmacht aanvaard hebben van een andere kiezer.
 • De volmachtdrager heeft de Belgische nationaliteit.
 • De volmachtdrager moet ook akkoord zijn; de aanvaarding van de volmacht heeft immers als gevolg dat deze persoon zich op verkiezingsdag moet aanmelden op het stembureau in België.
 • De volmachtdrager zal, als bijlage bij zijn eigen oproepingsbrief, een uittreksel van de volmacht ontvangen.

(3) Persoonlijk in de consulaire beroepspost (op woensdag 22 mei 2019)

De Belg brengt zijn/haar stem uit in de consulaire beroepspost van inschrijving. Ten vroegste vijftien dagen vóór de verkiezingsdag in België wordt een oproepingsbrief ontvangen op het opgegeven adres in het buitenland. De stemming in de Belgische consulaire beroepsposten vindt plaats op de woensdag vóór de verkiezingsdag in België tussen 13u en 21u lokale tijd.

(4) Bij volmacht in de consulaire beroepspost (op woensdag 22 mei 2019)

De Belg duidt als volmachtdrager een Belgische kiezer aan die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van dezelfde consulaire beroepspost.

De gemeente van aanhechting moet daarentegen niet noodzakelijk dezelfde zijn als die van de volmachtdrager.

 • De volmachtdrager mag nog geen volmacht aanvaard hebben van een andere kiezer.
 • De volmachtdrager moet ook akkoord zijn; de aanvaarding van de volmacht heeft immers als gevolg dat deze persoon zich op de dag van de verkiezingen moet aanmelden op het stembureau ingericht in de consulaire beroepspost.

(5) Per briefwisseling

De Belg ontvangt - op het adres dat op het inschrijvingsformulier vermeld is - een kiesomslag met een stembiljet, een retouromslag, een identificatieformulier en een verklarende nota. Er zit tevens een lege enveloppe bij waarin de kiezer zijn stembiljet moet plaatsen en sluiten. Bij het ontvangen van de volledige enveloppe wordt op het kieskringhoofdbureau de nog gesloten enveloppe met stembiljet gescheiden van het identificatieformulier. 

De identificatieformulieren blijven op het kieskringhoofdbureau, de gesloten enveloppen worden overgemaakt aan de telbureaus en gemengd met de stembiljetten van de Belgen die in België gestemd hebben. Het stemgeheim wordt dus volledig gegarandeerd.

Deze documenten worden ten vroegste op de twaalfde dag vóór de verkiezingsdag vanuit België opgestuurd en dienen ten laatste op de verkiezingsdag - voor de sluiting van de stembureaus - opnieuw in België toe te komen.

De termijnen voorzien voor deze stemwijze zijn dus erg kort; het is belangrijk na te gaan of de postverbindingen tussen het land van verblijf en België voldoende goed zijn om de tijdige terugzending van het stembiljet te verzekeren. Is het antwoord op deze vraag onzeker, dan is een andere stemwijze kiezen aangewezen.

OPGELET! Zelfs indien u stemt in de consulaire beroepspost of per briefwisseling, moet u aangehecht zijn aan een Belgische gemeente. Gelieve niet te vergeten dit veld in te vullen op uw inschrijvingsformulier. Het invullen van de gemeente van aanhechting wil niet zeggen dat u zich persoonlijk dient te verplaatsen naar deze gemeente. 

 

Actuele informatie

De meest actuele informatie is terug te vinden op deze website, gelieve deze dan ook regelmatig te raadplegen.

Bekijk zeker ook de FAQ van de FOD Buitenlandse Zaken, het antwoord op uw vraag is daar mogelijk terug te vinden.

Indien u toch nog andere vragen heeft, of twijfel heeft over uw gemeente van aanhechting, aarzel niet om contact op te nemen met de consulaire beroepspost waar u bent ingeschreven. Voor de Ambassade te Parijs, gelieve een mail te sturen naar elections.paris@diplobel.fed.be of bellen naar 01 44 09 39 79 of 01 44 09 39 88 om in contact te komen met de dienst verkiezingen. Voor het Consulaat-Generaal te Marseille kan u een e-mail sturen naar elections.marseille@diplobel.fed.be  of bellen naar 04 96 11 69 55.

 

Europese verkiezingen

Belgen die uit de bevolkingsregisters in België geschrapt zijn, ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters en hun woonplaats hebben in een lidstaat van de Europese Unie kunnen op twee manieren deelnemen aan de Europese verkiezingen:

 1. Ofwel stemmen zij op een lijst in de EU-Lidstaat van verblijf.
  Informatie is te verkrijgen bij de bevoegde lokale autoriteiten.
   
 2. Ofwel brengen zij hun stem uit voor kandidaten op Belgische lijsten.
  Ze dienen een aanvraag tot deelname aan de verkiezingen in bij hun bevoegde consulaire beroepspost. Zowel de gemeente van aanhechting als de stemwijze is identiek aan deze van de Federale wetgevende verkiezingen.