Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk

Tenlasteneming

Tenlasteneming

De garant moet een natuurlijke persoon zijn die ten minste achttien jaar oud is of ontvoogd is. Hij moet:

 • de Belgische nationaliteit bezitten,
 • of een burger van de Europese Unie zijn die een verblijfsrecht van meer dan drie maanden in België of een andere lidstaat van de Europese Unie heeft,
 • of een onderdaan van een derde land zijn die toegelaten of gemachtigd is om voor onbepaalde duur in België of een andere lidstaat van de Europese Unie te verblijven,
 • of een familielid tot in de derde graad van de kandidaat-student zijn.

Indien de garant in Frankrijk woont, moet hij een dossier "tenlasteneming" indienen en persoonlijk zijn handtekening laten legaliseren aan de Ambassade in Parijs of het Consulaat-Generaal in Marseille*. Dit na het verifiëren van het dossier.

*Om de diplomatieke of consulaire post te kennen bevoegd voor uw woonplaats, klik hier.

 
Procedure

De garant stuurt zijn volledige dossier per e-mail naar paris.visa@diplobel.fed.be indien hij in de jurisdictie van de Ambassade woont, en naar marseille@diplobel.fed.be indien hij in de jurisdictie van het Consulaat-Generaal woont. Indien het dossier ontvankelijk is, zal de garant een formulier ontvangen en uitgenodigd worden om een afspraak te maken om zich te melden aan de loketten van de Ambassade/het Consulaat-Generaal om de tenlasteneming te ondertekenen. Gelieve de titel op volgende manier op te stellen: PEC / NAAM en voornaam van de garant / NAAM en voornaam van de student / onderwijsinstelling

De garant moet zich aandienen met zijn dossier in dubbel exemplaar (originelen en kopies). Na betaling zal zijn handtekening gelegaliseerd worden en de bijlage 32 afgegeven worden aan de garant, die deze moet doorsturen naar de student. Geen enkel document teruggeven, behalve de bijlage 32.

 
Voorwaarden om een tenlasteneming te onderschrijven

De garant moet bewijzen dat hij over voldoende financiële middelen beschikt om een student ten laste te nemen.

Het maandelijkse NETTO-bedrag waarover de garant moet beschikken wordt als volgt berekend:

Voor de garant € 2.008,32
Voor de student € 789

(*)  De echtgenoot/ote van de garant wordt niet beschouwd als "ten laste" indien hij/zij werkt; zijn/haar inkomsten tellen echter niet mee om de bestaansmiddelen van de garant te berekenen.

 
Voor te leggen stukken

 • Het formulier "tenlasteneming", zorgvuldig ingevuld en ondertekend
 • Het formulier "annex 32" zorgvuldig ingevuld, maar nog niet ondertekend
 • De laatste 3 loonfiches
 • Het werkcontract (CDI)
 • Het laatste aanslagbiljet "avis d’imposition"
 • Een geldige identiteitskaart
 • Een kopie van de identiteitskaart van de student.
 • 20€ per bankkaart indien u een afspraak bekomt

Opgelet:alle documenten moeten minder dan 3 maand oud zijn op het moment van indienen van uw dossier. Documenten afgegeven door de meeste landen buiten Europe moeten gelegaliseerd worden en/of vertaald naar het Nederlands of het Frans.